Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

CAPITOLUL X
Contravenţii şi sancţiuni

SECŢIUNEA 1
Contravenţii

Art. 293. – Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:

a)     aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 23;

b)     încălcarea prevederilor art. 33, precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice;

c)     încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2);

d)     aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

e)     încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, aşa cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice;[1]

f)       nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58;

g)     aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal sau încălcarea principiului transparenţei;

h)     utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

i)        încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restricţiona concurenţa;

j)       utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

j1)  schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;[2]

k)      încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflectă avantaje de natură economică în beneficiul autorităţii contractante sau a căror pondere în punctajul total este vădit disproporţionată în raport cu avantajele economice cuantificate;

l)        aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentaţia de atribuire;

m)    refuzul de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă sau, după caz, în termenul solicitat;[3]

n)     încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 80, 93 şi 129;[4]

o)     anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209;[5]

p)     încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1);[6]

q)     încălcarea prevederilor art. 204 alin. (11);[7]

r)       încălcarea prevederilor art. 206-207;[8]

s)      neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă;[9]

t)      încălcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;[10]

u)     neînfiinţarea compartimentului prevăzut la art. 3041;[11]

v)     orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor de la art. 2.[12]

SECŢIUNEA a 2-a
Sancţionarea contravenţiilor

Art. 294. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. f), m), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei.[13]

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), q), s) şi t) se sancţionează cu amendă de la 35.000 lei la 70.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), o), p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei.

(4) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

(5) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1)-(3).

Art. 295. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei.

(3) Abrogat.[14]

(4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.[15]

Art. 296. – Contravenţiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2961. Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii contractelor/acordurilor-cadru, pentru următoarele motive:[16]

a) autoritatea contractantă se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 28710;

b) contractul de achiziţie publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnică şi financiară care au constituit oferta declarată câştigătoare;

atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.


[1] Litera e) a fost modificată prin art. I pct. 86 din O.U.G. nr. 94/2007.

[2] Litera j1) a fost introdusă prin art. I pct. 87 din O.U.G. nr. 94/2007.

[3] Litera m) a fost modificată prin art. I pct. 88 din O.U.G. nr. 94/2007.

[4] Litera n) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[5] Litera o) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[6] Litera p) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[7] Litera q) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[8] Litera r) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[9] Litera s) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[10] Litera t) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[11] Litera u) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[12] Litera v) a fost introdusă prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007.

[13] Articolul a fost modificat prin art. I pct. 90 din O.U.G. nr. 94/2007.

[14] Alineatul (3) a fost abrogat prin art. unic pct. 48 din Legea nr. 337/2006.

[15] Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 94/2007.

[16] Articolul 2961 a fost introdus prin art. I pct. 92 din O.U.G. nr. 94/2007 şi modificat prin art. II pct. 62 din O.U.G. nr. 19/2009.

Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

Reclame