Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

CAPITOLUL VII
Contractele de concesiune

SECŢIUNEA 1
Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Art. 217. – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 218. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni.

(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 219. – (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.

(2) Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.

Art. 220. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:

a)     este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12-14;

b)     se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau

c)     are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 221. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)     atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;

b)     lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

c)     valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial.

Art. 222. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de concesiune.

(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(4) În cazul anunţurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.

Art. 223. – (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

Art. 224. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicaţiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată şi suficientă pentru elaborarea aplicaţiilor.

(2) Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicaţiilor.

(3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.

(4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

Art. 225. – Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:

a) concesionarul să atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaţilor posibilitatea de a majora partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze;[1]

b) candidaţilor să precizeze, în cadrul aplicaţiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi.

SECŢIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de către concesionari

Art. 226. – În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi.

Art. 227. – (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuşi obligaţia, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, de a publica un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122.

(2) Concesionarul are obligaţia de a respecta şi următoarele condiţii:

a)     numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile; şi

b)     numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau transmiterii invitaţiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile.

(3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.

(4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.

(5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

(6) Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.

Art. 228. – (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi:

a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau

b) care poate exercita asupra concesionarului o influenţă dominantă; sau

c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.[2]

(3) Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaţia de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.


[1] Litera a) a fost modificată prin art. unic pct. 31 din Legea nr. 337/2006.

[2] Litera c) a fost modificată prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 94/2007.

Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

Reclame