Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

CAPITOLUL VI
Dosarul achiziţiei publice

Art. 211. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic.

Art. 212. – Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.[1]

Art. 213. – (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:[2]

a)     nota privind determinarea valorii estimate;

b)     anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c)     anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare;

d)     documentaţia de atribuire;

e)     nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;

f)       nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

g)     procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;

h)     formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;

i)        solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;

j)       raportul procedurii de atribuire;

k)      dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;

l)        contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;

m)    anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;

n)     contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul;

o)     avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

p)     documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:[3]

a)     denumirea şi sediul autorităţii contractante;

b)     obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic;

c)     dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură;

d)     dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi;

e)     denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură;

f)       denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

g)     dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute;

h)     denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

i)        în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor;

j)       dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.

Art. 214. – Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.

Art. 215. – (1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(2) Restricţionarea nejustificată a accesului la dosarul achiziţiei publice atrage sancţionarea de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a conducătorului autorităţii contractante, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.[4]

Art. 216. – În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată.


[1] Articolul 212 a fost modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 94/2007.

[2] Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 94/2007.

[3] Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 12 din O.U.G. nr. 143/2008.

[4] Alineatul (2) a fost introdus prin art. unic pct. 30 din Legea nr. 337/2006 şi rectificat în Monitorul Oficial nr. 662/2006.

Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

Reclame