Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

CAPITOLUL IV
Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică

SECŢIUNEA 1
Acordul-cadru

Art. 142. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 143. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.

Art. 144. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.

(2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.

Art. 145. – Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.

Art. 146. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V.

Art. 147. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;

b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.

(3) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.

Art. 148. – În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.[1]

Art. 149. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

a)     obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică;

b)     preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:

a)     fie fără reluarea competiţiei;

b)     fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b):

a)     fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru;

b)     fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.

Art. 150. – În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură:

a)     pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;

b)     autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

c)     ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;

d)     autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.

SECŢIUNEA a 2-a
Sistemul de achiziţie dinamic

Art. 151. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante.[2]

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziţie dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.

(3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul de achiziţie dinamic.

Art. 152. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic justificate.

Art. 153. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic.

Art. 154. – În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65.

Art. 155. – Atunci când lansează un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia:

a)     de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă;

b)     de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilităţi şi instrucţiuni de accesare;

c)     de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunţului de participare şi până la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire.

Art. 156. – (1) După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenţă a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.

(2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.

(4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.

Art. 157. – Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativă în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini.

Art. 158. – (1) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunţ de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de:

a)     15 zile, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor art. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 de euro;

b)     5 zile, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor art. 32 este egală cu sau mai mică decât echivalentul în lei a 125.000 de euro.[3]

Art. 159. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).

Art. 160. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul invitaţiei prevăzute la art. 159 alin. (1).

SECŢIUNEA a 3-a
Licitaţia electronică

Art. 161. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:

a)     ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;

b)     la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150;

c)     cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 162. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât:

a)     să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa;

b)     să modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 163. – Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice.

Art. 164. – Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 33 şi următoarele precizări specifice:

a)     elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente;

b)     eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului;

c)     informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile;

d)     informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice;

e)     condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

f)       informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.

Art. 165. – (1) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.[4]

(3) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.

Art. 166. – În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la:

a)     rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;

b)     formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.

Art. 167. – (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:

a)     fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut;

b)     fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(2) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive.

Art. 168. – (1) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:

a)     numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;

b)     preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.

(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.

Art. 169. – (1) Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi:

a)     la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;

b)     după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;

c)     atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.


[1] Articolul a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 94/2007.

[2] Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 25 din Legea nr. 337/2006.

[3] Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 94/2007.

[4] Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 94/2007.

Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu

Reclame