Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

TEXT ÎN CURS DE ACTUALIZARE CU PREVEDERILE OUG 72/2009

Text consolidat, incluzând modificările până la data de 13.03.2009, realizate prin:

–         Legea nr. 337/2006

–         Legea nr. 128/2007

–         O.U.G. nr. 94/2007

–         O.U.G. nr. 143/2008

–         O.U.G. nr. 228/2008

–         O.U.G. nr. 19/2009

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 „Libera circulaţie a mărfurilor” şi al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Versiune consolidată neoficială realizată de www.achizitii-publice.eu. Puteţi accesa textul complet într-o singură pagină, sau pe capitole, urmând legăturile de mai jos:

Textul complet (html)

Textul complet (pdf)

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

CAPITOLUL II – Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

CAPITOLUL III – Proceduri de atribuire

CAPITOLUL IV – Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică

CAPITOLUL V – Atribuirea contractului de achiziţie publică

CAPITOLUL VI – Dosarul achiziţiei publice

CAPITOLUL VII – Contractele de concesiune

CAPITOLUL VIII – Contracte sectoriale

CAPITOLUL IX – Soluţionarea contestaţiilor

CAPITOLUL X – Contravenţii şi sancţiuni

CAPITOLUL XI – Dispoziţii tranzitorii şi finale

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepţia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) şi art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, şi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entităţilor care operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepţia art. 9-11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului.

Reclame