Având în vedere sesizările primite la A.N.R.M.A.P., în ultima perioadă din partea unor operatori economici, referitoare la solicitarea contravalorii documentaţiei de atribuire de către autorităţile contractante, facem următoarele precizări:

Art. 40 din O.U.G. nr. 34/2006 a fost modificat de pct. 5 al art. II din O.U.G. nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în M.O. nr. 156 din 12 martie 2009. Urmare acestor modificari, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat si deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire.

Prin excepţie, în situaţia în care atasarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, temeinic justificate, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune, gratuit, la dispoziţia oricărui operator economic, care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.

În cazul în care documentaţia este transmisă prin postă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăsească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective.

Refuzul autorităţii contractante de a asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire de către operatorii economici care înaintează o solicitare în acest sens, în termenul precizat la art. 77, alin (2), reprezintă o încălcare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, având ca efect restricţionarea accesului la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, încălcarea principiilor transparenţei, tratamentului egal si nediscriminării, prevăzute la art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, care se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 293, lit. v, cu amenda de la 10.000 lei la 35.000 lei.

Sursa: http://www.anrmap.ro/images/stories/newsflash/NOTIFICARE%208%2004%202009.pdf

Reclame