Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice şi luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse în Programul Operaţional Regional, POS Transporturi şi POS Mediu se impun o serie de modificări ale cadrului legal existent.

Un alt obiectiv major a fost armonizarea legislaţiei naţionale aferente modalităţilor de exercitare a căilor de atac şi a mecanismelor de soluţionare a contestaţiilor cu prevederile Directivei 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii.

În scopul evaluării sistemului actual de soluţionare a contestaţiilor, Secretarul General al Guvernului a dispus, prin Ordinul nr.18/20.01.2009, efectuarea unui studiu referitor la modalitatea de soluţionare a contestaţiilor de către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. În urma studiului au reieşit următoarele:

  • De la înfiinţare până la sfârşitul anului 2008 au fost înregistrate la CNSC 12.166 dosare (contestaţii), din care 6.517 dosare au fost înregistrate în anul 2008, 4.976 în 2007 şi 673 în 2006.
  • Datele statistice puse la dispoziţie de Consiliu relevă faptul că în perioada 2006-2008 au fost soluţionate 10.732 de contestaţii (6.275 decizii în anul 2008, 4.119 – 2007, 338 – 2006) din care a 1.232 au fost atacate în instanţă şi din acestea doar 209 au fost admise de Curţile de Apel, echivalentul a 1.95% din totalul deciziilor emise de Consiliu.
  • Referitor la timpul de soluţionare a contestaţiilor de către CNSC, a rezultat o medie de 15-20 de zile faţă de termenul legal de 30 de zile, în anul 2008, cu mult sub orice termene de soluţionare în instanţă.
  • În cazul contestaţiilor depuse la CNSC, termenul în care poate fi atacat actul considerat nelegal (5 sau 10 zile), este semnificativ mai mic decât cel avut la dispoziţie pentru înaintarea în instanţă (peste 6 luni) prin procedura contenciosului administrativ.
2. Schimbări preconizate Ţinând cont de cele mai sus menţionate se impune o simplificare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice prin introducerea unor modificări cadrului legal existent.

Astfel, exista următoarele axe de îmbunătăţiri ce pot fi aduse:

1. Creşterea pragurilor privind sumele de la care o autoritate publică poate să achiziţioneze direct produse, servicii, lucrări sau să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări prin cerere de oferte.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 15.000 Euro.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 750.000 euro.

2. Reducerea termenelor de analiză, de către autorităţile publice, a ofertelor depuse

Se doreşte ca termenele de analiză a ofertelor de către autorităţile contractante să nu depăşească 20 de zile. În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 zile.

3. Înfiinţarea unei comisii de evaluare a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC)

Înfiinţarea unei comisii de evaluare a activităţii CNSC şi a consilierilor de soluţionare a contestaţiilor va avea un impact semnificativ asupra creşterii gradului de transparenţă, obiectivitate dar şi asupra performanţei CNSC în ansamblu.

În acest moment nu există un sistem coerent de monitorizare şi evaluare a activităţii CNSC. Lipsa acestui sistem de monitorizare şi evaluare afectează în mod special derularea cu succes şi în timpul planificat a programelor operaţionale sectoriale prin intermediul cărora România beneficiază de fondurile structurale destinate dezvoltării mai multor sectoare.

Pentru ca impactul comisiei de evaluare asupra activităţii CNSC să fie cel estimat, respectiv de creştere substanţială a gradului de transparenţă şi obiectivitate, este important ca ea să se constituie într-un organism independent şi imparţial. Astfel, comisia urmează să fie constituită din următorii 5 membri: un reprezentant al Guvernului care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Comisiei, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, un reprezentant al Consiliului Concurenţei

Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de către Secretariatul General al Guvernului care va fi astfel responsabil de convocarea comisiei şi asigurarea suportului logistic pentru desfăşurarea activităţii acesteia.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic Impactul principal al modificărilor propuse este de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene prin fluidizarea şi eficientizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de soluţionare a contestaţiilor.

Principalii beneficiari ai noilor prevederi sunt:

  • autorităţile contractante
  • beneficiarii programelor cu finanţare din fonduri europene
  • companii private
  • bugetul de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri Creşterea gradului de acces a IMM-urilor la contractele de achiziţie publică.
3. Impactul social Nu e cazul
4. Impactul asupra mediului Nu e cazul
5. Alte informaţii Nu e cazul

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

– mii lei –

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

………..

………….

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii Se preconizează o creştere a veniturilor bugetare provenită din taxarea acţiunilor introduse în instanţă, valoarea taxei raportându-se la valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului cadru.

De asemenea, se estimează o creştere a gradului de absorbţie a fondurilor comunitare, fapt care va determina o creştere a veniturilor bugetare generată de operatorii economici beneficiari ai acestora.

Secţiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare Actul normativ nu implică obligaţia de a emite acte normative suplimentare.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/665/CEE ale Consiliului în scopul ameliorării eficacităţii căilor de atac privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 2007.
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
4. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării si data publicării
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate În vederea elaborării proiectului de ordonanţă a fost constituit un grup de lucru interministerial format din reprezentanţi ai :

§ Secretariatul General al Guvernului

§ Departamentul pentru Afaceri Europene

§ ANRMAP

§ CNSC

§ Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

§ Aparatul de lucru al Viceprim-Ministrului

§ Ministerul Finanţelor Publice;

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul actului normativ a fost avizat favorabil de consiliul Legislativ prin avizul nr.147/06.03.2009.
6. Alte informaţii Se va solicita avizul Consiliului Superior al Magistraturii

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente După adoptarea actului normativ va fi elaborat, în cel mai scurt timp, un Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a activităţii CNSC.
2. Alte informaţii
Reclame