Raportul general privind activitatea Uniunii Europene este publicat anual de Comisia Europeană în temeiul articolelor 212 din Tratatul CE şi 125 din Tratatul CEEA. Acest raport, care este prezentat Parlamentului European în luna februarie, oferă o imagine de ansamblu a activităţilor comunitare în decursul anului anterior prezentării.

Prezentăm fragmentele din Raportul pentru 2008 care se referă la contractele de achiziţii publice:

La 5 februarie, Comisia a adoptat o comunicare interpretativă privind aplicarea dreptului comunitar în domeniul contractelor de achiziții publice și al concesiunilor în cazul parteneriatelor public-privat interinstituționale (PPPI) ( (51)) care reprezintă entități cu capital mixt, înființate de obicei pentru prestarea de servicii publice, în special la nivel local.

Comunicarea explică normele comunitare aplicabile la selecționarea partenerilor privați în cadrul PPPI. În funcție de tipul de misiune atribuit PPPI (contract de achiziții publice sau concesiune), la selecționarea unui partener privat se aplică directivele privind achizițiile publice sau principiile generale ale Tratatului CE. Comunicarea evidențiază faptul că PPPI trebuie, în principiu, să își păstreze domeniul de activitate inițial. Se admite totuși că, deoarece PPPI este de obicei înființat pentru prestarea de servicii pe o perioadă destul de lungă, acesta trebuie să se poată adapta la anumite schimbări intervenite în mediul economic, juridic sau tehnic. Comunicarea explică circumstanțele în care aceste evoluții pot fi luate în considerare.

La 25 iunie, în contextul adoptării „Small Business Act” pentru Europa (a se vedea în continuare), Comisia a publicat un „Cod de bune practici pentru facilitarea accesului IMM-urilor la contractele de achizițiile publice” ( (52)). Codul prezintă orientări privind modul de aplicare a cadrului juridic comunitar în scopul intensificării participării IMM-urilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și evidențiază reglementările și practicile naționale care facilitează accesul IMM-urilor la aceste contracte.

Pe de altă parte, la 15 septembrie, a intrat în vigoare noul vocabular comun privind achizițiile publice (CPV) ( (53)). CPV a fost adaptat la evoluțiile cele mai recente ale tehnologiilor și serviciilor. S-a pus accent pe o structură raționalizată care servește cumpărătorilor, determinând evoluția orientării CPV de la materiale către produse.

La 9 decembrie, Comisia a adoptat o decizie ( (54)) de actualizare a listelor indicative de autorități contractante și entități contractante reglementate de directivele privind contractele de achiziții publice ( (55)). Această decizie va permite întreprinderilor și autorităților publice să aibă o viziune mai concretă asupra domeniului de aplicare al directivelor privind contractele de achiziții publice.

În anul 2008, Comisia a adoptat cinci decizii ( (56)) privind cererile de exceptare în temeiul articolului 30 din directiva ( (57)) de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Acest articol prevede că directiva nu se aplică în cazul atribuirii de contracte de achiziții (sau al organizării concursurilor de proiecte) pentru desfășurarea unei activități care, în statul membru respectiv, este „expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat”.

La 2 iulie, Comisia a adoptat, de asemenea, o comunicare privind contractele de achiziții publice ecologice ( (58)).

Totodată, lucrările la propunerea de directivă privind atribuirea de contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității ( (59)) au fost continuate la nivelul diferitelor instituții. La 16 decembrie, cei doi legislatori au ajuns la un compromis care permite adoptarea propunerii la prima lectură la începutul anului 2009.

(51) C(2007) 6661.
(52) SEC(2008) 2193.
(53) Regulamentul (CE) nr. 213/2008 (JO L 74, 15.3.2008).
(54) Decizia 2008/963/CE (JO L 349, 24.12.2008).
(55) Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 134, 30.4.2004).
(56) Deciziile 2008/383/CE (JO L 132, 22.5.2008), 2008/585/CE (JO L 188, 16.7.2008) și 2008/741/CE (JO L 251, 19.9.2008), care privesc serviciile de curierat și curierat rapid din Italia, producția de energie electrică din Austria și, respectiv, producția și vânzarea angro de energie electrică din Polonia. Două decizii adoptate în decembrie privesc anumite servicii din sectorul poştal din Suedia şi producţia de energie electrică în Republica Cehă.
(57) Directiva 2004/17/CE (JO L 134, 30.4.2004).
(58) A se vedea capitolul III secțiunea 2, rubrica „Mediul”, subrubrica „Instrumente de mediu” din prezentul raport.
(59) COM(2007) 766 (JO C 106, 26.4.2008).

Sursa: Raportul general privind activitatea Uniunii Europene

Reclame