Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere angajează, prin contract, conform procedurii de achiziţie „Selectarea unui consultant individual” din Ghidul  Băncii Mondiale „Selecţia si angajarea Consultanţilor de către Împrumutaţii Băncii Mondiale” (ediţia revizuita in mai 2004), un Consultant individual care sa acorde asistenta tehnica Unitatii de Management a Proiectului Regenerare Socio-Economica (UMP RSE) in urmatoarele stadii ale procesului de achizitii pentru lucrari civile pentru un numar de 51 de subproiecte acceptate pentru finantare.

Consultantul individual trebuie să aibă calitatea de persoană fizică autorizată şi va fi evaluat pe baza informaţiilor cuprinse în CV-ul prezentat şi se va încheia contract cu acesta.

Ca persoană juridică, societatea de consultanţă va fi reprezentată numai prin angajatul/membru sau care va fi evaluat individual în vederea selectării, evaluarea bazându-se numai pe calificările si experienţa persoanei propuse, astfel cum rezulta din CV-ul acesteia. In procesul de evaluare nu se vor lua în considerare elementele din scrisorile de intenţie care se referă la calificările şi capacitatea firmei, ci numai CV-urile specialiştilor propuşi. Contractul pentru prestarea serviciilor de consultanţă, încheiat în condiţiile legii cu firma ofertantă, va stipula explicit că prestarea acestor servicii se va realiza de către persoana selectată în urma evaluării.

Sarcinile principale ale Consultantului în vederea realizării activităţilor din cadrul contractului sunt:

a.             pregătirea documentaţiei de achiziţie, în limba română si/sau engleză, după caz;

b.             pregătirea de clarificări şi amendamente la documentaţia de achiziţie după caz;

c.              participare la conferinţa de clarificare anterioară depunerii ofertelor;

d.             participarea în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor şi pregătirea rapoartelor de evaluare, la solicitarea clientului, pentru a exprima punctul de vedere tehnic şi pe achiziţii;

e.              pregătirea contractului.

f.               Elaborarea pentru fiecare pachet şi predarea într-o formă acceptabilă UMP RSE a următoarelor documentaţii:

–         Proiectul documentaţiei de licitaţie pentru executarea lucrarilor pentru fiecare pachet şi pe fiecare din obiectivele de investiţii (subproiecte) aşa cum sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern, parte a pachetului respectiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data punerii la dispoziţie a documentaţiilor tehnice în limba romana si/sau engleza, după caz (descrierea lucrărilor, specificaţii tehnice, liste de cantităţi, metoda de măsurare, desene).

–          Documentaţia de licitaţie în formă finală ce urmează a fi transmis ofertanţilor în termen de 7 zile de la primirea comentariilor/sugestiilor UMP RSE, primăriilor, BIRD, după caz.

–          Punctul de vedere tehnic şi pe achiziţii, atunci cand participa la comisia de evaluare a ofertelor

–          Proiectul de contract

–          Contractul în forma finală ce urmează a fi semnat de părţi

Nivelul estimat de efort este 5 om/luna pentru o durata de 15 luni.

Consultanţii care sunt calificaţi pentru îndeplinirea acestei sarcini si sunt interesaţi de acest program vor trimite scrisori de intenţie, însoţite de copia cărţii de identitate, curriculum vitae si o lista de referinţe si recomandări, la adresa de contact menţionata mai jos.

Condiţiile  minime pe care trebuie sa le îndeplinească un candidat la selecţie, a căror îndeplinire trebuie sa rezulte din informaţii detaliate cuprinse in curriculum vitae, sunt următoarele:

a.       Are pregătire universitară în domeniul tehnico-economic;

b.      Are experienţă relevantă în domeniul achiziţiilor pe procedurile BIRD de minim 3 ani

c.        Experienţă dovedită în domeniul procedurilor de achiziţii, pentru minim 5 contracte de lucrări civile similare, atât în pregătirea contractelor cât şi în urmărirea decontărilor;

d.      Are capacitatea de a elabora documentaţiile în limbile română şi engleză.

Consultanţii trebuie sa declare pe proprie răspundere ca au disponibilitatea de a efectua sarcinile din contract în perioada alocată în acest scop.

Documentele se pot transmite prin fax sau email, la 021 317 25 78, cozmaciuc@minind.ro, in atenţia doamnei Constantina Cozmaciuc.

Termenul limita de transmitere a scrisorilor de intenţie este de 26.02.2009.

Pentru informaţii suplimentare va stăm la dispoziţie la sediul ANDZM, din str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, etaj III, cam. 47, Bucureşti şi la datele de contact menţionate anterior.

Totodată, menţionăm că informaţii suplimentare privind programele derulate de ANDZM se pot afla prin accesarea paginii de web: http://andzm.minind.ro

Reclame