Guvernul României a adoptat în sedinta de astãzi, 4 decembrie 2008, Legea pentru modificarea si completarea legii nr.50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii în vederea armonizãrii legislatiei nationale, specifice autorizãrii executãrii lucrãrilor de constructii cu legislatia comunitarã si legislatia românã pentru protectia mediului care transpune directivele europene în domeniu.

Dintre modificãrile si completãrile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare mentionãm:

  • Se stabilesc etapele procedurii de autorizare a executãrii lucrãrilor de constructii, pentru includerea etapelor specifice evaluãrii impactului investitiilor asupra mediului;
  • S-a instituit mecanismul autorizãrii executãrii lucrãrilor de construire pentru investitii care urmeazã sã fie amplasate pe raza teritorialã a mai multor unitãti administrativ-teritoriale, sens în care, pentru uniformizarea conditiilor de realizare a acestor categorii de investitii s-a introdus actul de autoritate „aviz coordonator” al Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, în baza cãruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv Primarul General al Municipiului Bucuresti, vor emite autorizatii de construire pentru lucrãrile amplasate în unitãtile administrativ-teritoriale din aria lor de competentã, data intrãrii în vigoare a ultimei autorizatii emise în aceste conditii reprezentând data intrãrii în vigoare a tuturor celorlalte autorizatii emise anterior;
  • Se instituie caracterul public al autorizatiei de construire / desfiintare, precum si al avizelor/acordurilor si actului administrativ al autoritãtii pentru protectia mediului, anexe parte integrantã din autorizatie. Se asigurã astfel accesul publicului la informatia privind autorizatiile emise, instituindu-se dreptul persoanelor implicate, afectate, ori având un interes legitim sã atace, pe cale administrativã si judiciarã, actele emise de autoritãtile competente, ori deciziile acestora de respingere a cererilor pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii pentru investitiile supuse evaluãrii efectelor asupra mediului;
  • Se simplificã etapa de proiectare si se scurteazã durata de emitere a autorizatiei de construire, prin întocmirea în prima etapã a documentatiei tehnice – D.T., necesarã autorizãrii, cu costuri mult mai mici, urmând ca, dupã emiterea autorizatiei si în conformitate cu continutul acesteia si al avizelor, acordurilor si actului administrativ al autoritãtii competente pentru protectia mediului, sã se elaboreze proiectul tehnic si detaliile de executie, documentatii tehnico-economice absolut necesare si obligatorii pentru începerea executãrii lucrãrilor de constructii;
  • Se instituie obligativitatea emiterii autorizatiei de construire concomitent pentru lucrãrile de bazã si pentru cele de organizare a executãrii lucrãrilor de constructii (organizare de santier), evaluarea din punct de vedere al efectelor acestora asupra mediului fiind efectuatã de asemenea concomitent;
  • Totodatã se stabileste continutul documentatiei necesare pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, care cuprinde: certificatul de urbanism; dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau dupã caz, extras de plan cadastral si extras de carte funciarã actualizate la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; actul administrativ al autoritãtii competente pentru protectia mediului; avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; documentatia tehnicã – DT; dovada privind achitarea taxelor legale;
  • Având în vedere interesul public si impactul social al lucrãrilor de interventie în primã urgentã pentru punerea în sigurantã a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezintã pericol public, indiferent de destinatie, se dispune scutirea de la plata taxei de autorizare pentru executarea acestei categorii de lucrãri;
  • Prevederea prin care se instituia obligatia solicitantului de a obtine avizul Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor si al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale pentru investitii amplasate în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de sigurantã si protectie ale amenajãrilor hidrotehnice de interes public, precum si în alte arii protejate se abrogã la solicitarea Ministerului Mediului si Dezvoltãrii Durabile, precum si a Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale, întrucât problematica amplasãrii investitiilor în zonele naturale protejate / de sigurantã si de protectie a amenajãrilor hidrotehnice de interes public / alte arii protejate este reglementatã în acte normative speciale ale acestor autoritãti.

Sursa: http://www.mdlpl.ro/stiri.php?s=811

Reclame