Cele mai importante modificări vizează două aspecte ale OUG 34/2006:

 • regimul contestaţiilor;
 • regimul aplicării procedurilor de atribuire de către persoane care nu au calitatea de autoritate contractantă.

Modificările la regimul contestaţiilor în materia achiziţiilor publice sunt următoarele:

 • se introduce o excepţie faţă de termenele de 5/10 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator a actului autorităţii contractante pe care  îl consideră nelegal, şi anume, contestaţia care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor, care poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, cu condiţia transmiterii acesteia şi prin fax ori prin mijloace electronice.
 • se instituie regula înaintării contestaţiei atât Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cât şi autorităţii contractante, sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă.
 • se precizează că în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire, înştiinţare care trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.
 • introducerea contestaţiei nu mai suspendă automat procedura. După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici încă implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. În cazul în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie.
 • suspendarea apare doar în cazul în care nu s-a luat act de renunţare din partea contestatorului, şi intervine la o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor în cazul contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de deschiderea ofertelor sau la împlinirea termenelor de aşteptare după transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc după deschiderea ofertelor.
 • autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor şi o copie a dosarului achiziţiei publice în termen de 3 zile lucrătoare de la intervenţia suspendării procedurii, respectiv de la termenul de excepţie de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau de la împlinirea termenelor de aşteptare după transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
 • Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu încă 10 zile. Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare.
 • modificarea OUG 34/2007 restrânge competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor doar la aspectele sesizate de contestatar. În situaţia în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, transmiţându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.
 • comunicarea deciziei către părţi se face într-un termen de 3 zile de la pronunţare (şi nu 5, cum era termenul în forma anterioară a legii).
 • în sfârşit, conformându-se Deciziei Curţii Constituţionale nr. 569/2008, art. 281 a fost reformulat astfel încât plângerea împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se înaintează instanţei competente sau Consiliului, în acest din urmă caz Consiliul având obligaţia de a transmite dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac.

Referitor la cel de-al doilea aspect, au fost majorate pragurile de aplicare a prevederilor OUG 34/2006 în cazul persoanelor care nu au calitatea de autorităţi contractante, dar beneficiază de fonduri sau subvenţii alocate prin diverse programe. În preambulul OUG 143/2008 se vorbeşte despre Programul Operaţional Regional, POS Transporturi şi POS Mediu. Astfel, pentru contracte finanţate/subvenţionate în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă, pragul peste care se aplică OUG 34/2007 devinde 200.000 de Euro pentru servicii şi 5.000.000 de Euro pentru lucrări. Nu se mai face referire la proceduri specifice pentru achiziţile de produse sau pentru achiziţiile de servicii sau lucrări sub pragurile ridicate.

Ce vor face însă autorităţile de management? Am avut curiozitatea să întrebăm acest lucru, dar nu am primit decât două răspunsuri, foarte generale. Astfel:

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative isi va adapta documentele oficiale destinate bunei implementari a proiectelor in functie de schimbarile ce vor surveni in legislatia nationala, inclusiv in ceea ce priveste achizitiile publice. In acest sens, va rugam sa consultati periodic site-ul oficial al MIRA http://www.mira.gov.ro, rubrica „Fonduri structurale”, unde noi vom posta documente relevante pentru buna elaborare si implementare a proiectelor

Şi:

In situatia modificarii unui act normativ care are incidenta asupra domeniului pe care il gestionam ca si Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  vom proceda la aplicarea noilor prevederi legislative.

Rămâne să vedem ce se va întâmpla.

Pe lângă aceste modificări de substanţă, au apărut şi alte modificări de mai mică amploare. Astfel:

 • autoritatea contractantă nu mai are dreptul să permită prin documentaţia de atribuire ca un ofertant/candidat să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune sau să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
 • sunt definite acele erori/omisiuni de completare pentru care ANRMAP poate respinge publicarea anunţului de participare. Ele sunt informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică. Mai mult, nedetectarea erorilor în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona contravenţional autoritatea contracantă, pe parcursul activităţii de supraveghere.
 • s-a coborât pragul pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare şi atribuire pentru produse sau servicii atribuite de autorităţile contractante din sectorul utilităţilor publice de la 420.000 de Euro la 400.000 de Euro.
 • dacă autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă, în caz contrar procedura se anulează.
 • s-a introdus obligaţia autorităţii contractante  de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire
 • se precizează că raportul procedurii de atribuire prevăzut se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic.
 • se precizează faptul că acele contracte atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi sau punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport sunt considerate contracte sectoriale.
 • se precizează modalitatea de evaluare a activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a completelor acestuia.
 • au mai fost făcute precizări terminologice la articolele 80, 93 („locul” a fost înlocuit prin „adresa”), 122, 252 („neprevăzute” a fost înlocuit cu „imprevizibile”)
Reclame