HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia)

13 noiembrie 2008

„Achiziții publice – Proceduri de atribuire – Concesiuni de servicii publice – Concesiune referitoare la exploatarea unei rețele comunale de difuzare prin cablu a programelor de televiziune – Atribuire de către o comună unei societăți cooperative intercomunale – Obligația de transparență – Condiții – Exercitarea de către autoritatea concedentă asupra entității concesionare a unui control analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii”

În cauza C‑324/07,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Conseil d’État (Belgia), prin Decizia din 3 iulie 2007, primită de Curte la 12 iulie 2007, în procedura

Coditel Brabant SA

împotriva

Commune d’Uccle,

Région de Bruxelles-Capitale,

cu participarea:

Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé),

8 Între 1969 și 1999, Commune d’Uccle a permis Coditel să instaleze și să exploateze pe teritoriul său o rețea de difuzare prin cablu a programelor de televiziune. La 28 octombrie 1999, comuna a decis să cumpere această rețea de la 1 ianuarie 2000.

9 În acest scop, prin Decizia din 28 octombrie 1999, Commune d’Uccle a lansat o cerere de ofertă în vederea concesionării către un viitor concesionar a exploatării rețelei respective. Patru societăți, printre care și Coditel, și‑au prezentat candidatura în urma acestei cereri de ofertă.

10 La 25 mai 2000, Commune d’Uccle a decis să renunțe la concesionarea exploatării rețelei sale de difuzare prin cablu a programelor de televiziune și să se orienteze spre vânzarea acesteia.

11 La 15 septembrie 2000, un anunț privind licitația adresat potențialilor cumpărători a fost publicat în Bulletin des adjudications. Au prezentat oferte de cumpărare cinci societăți, printre care și Coditel. În plus, Brutélé, o societate cooperativă intercomunală, a prezentat Commune d’Uccle nu o ofertă de cumpărare, ci o propunere de aderare ca membru asociat.

12 Întrucât a considerat că patru dintre cele cinci oferte erau inadmisibile, iar singura ofertă admisibilă, și anume cea a Coditel, era prea scăzută, la 23 noiembrie 2000, Commune d’Uccle a decis să renunțe la punerea în vânzare a rețelei comunale de difuzare prin cablu a programelor de televiziune.

13 Tot prin Decizia din 23 noiembrie 2000, Commune d’Uccle a decis să se afilieze la Brutélé, concesionând acesteia gestiunea rețelei sale de difuzare prin cablu a programelor de televiziune.

19 Prin cererea introductivă depusă la 22 ianuarie 2001, Coditel a introdus în fața Conseil d’État (Consiliul de Stat) (Belgia) o acțiune privind în special anularea Deciziei din 23 noiembrie 2000 prin care Commune d’Uccle s‑a afiliat la Brutélé. În acest cadru, Coditel a criticat faptul că această comună s‑a afiliat la Brutélé, încredințând acesteia din urmă gestiunea rețelei sale de difuzare prin cablu a programelor de televiziune fără a proceda la o comparație între avantajele acestei formule și cele pe care le‑ar fi prezentat concesionarea rețelei sale de difuzare prin cablu a programelor de televiziune către un alt operator. Coditel a susținut că, procedând astfel, Commune d’Uccle a încălcat, în special, principiul nediscriminării și obligația de transparență consacrate de dreptul comunitar.

20 Brutélé a contestat această afirmație, susținând că este o asociație intercomunală „pură”, ale cărei activități sunt destinate și rezervate comunelor asociate și că statutele sale permit Commune d’Uccle, în calitate de subsector de exploatare, să exercite un control imediat și precis asupra activităților Brutélé în acest subsector, identic celui pe care această comună l‑ar exercita asupra propriilor servicii interne.

21 Conseil d’État consideră că afilierea Commune d’Uccle la Brutélé nu constituie un contract de achiziții publice de servicii, ci o concesiune de servicii publice în sensul dreptului comunitar. Directivele comunitare în materie de achiziții publice nu ar fi aplicabile unei astfel de concesiuni, însă principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate ar presupune o obligație de transparență în atribuirea concesiunii, potrivit jurisprudenței Curții rezultate din Hotărârea din 7 decembrie 2000, Telaustria și Telefonadress (C‑324/98, Rec., p. I‑10745). Pentru a îndeplini cerințele dreptului comunitar, Commune d’Uccle ar fi trebuit, în principiu, să asigure condiții concurențiale pentru a analiza dacă o concesionare a serviciului său de difuzare prin cablu a programelor de televiziune către alți operatori economici decât Brutélé nu constituie o alternativă mai avantajoasă decât cea reținută. Conseil d’État dorește să afle dacă aceste cerințe ale dreptului comunitar trebuie să fie respinse în temeiul jurisprudenței Curții rezultate din Hotărârea din 18 noiembrie 1999, Teckal (C‑107/98, Rec., p. I‑8121), potrivit căreia acestea nu sunt aplicabile în cazul în care o entitate concesionară este sub controlul unei autorități publice concedente și desfășoară partea cea mai importantă a activității sale cu aceasta.

Curtea (Camera a treia) declară:

1)      Articolele 43 CE și 49 CE, principiile egalității și nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate, precum și obligația de transparență care rezultă din acestea nu se opun atribuirii de către o autoritate publică, fără a asigura condiții concurențiale, a unei concesiuni de servicii publice către o societate cooperativă intercomunală ai cărei afiliați sunt toți autorități publice, din moment ce aceste autorități publice exercită asupra acestei societăți un control analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii, iar societatea respectivă desfășoară partea cea mai importantă a activității sale cu aceste autorități publice.

2)      Sub rezerva verificării de către instanța de trimitere a faptelor în ceea ce privește marja de autonomie de care se bucură societatea în cauză, în împrejurări precum cele din acțiunea principală, în care deciziile privind activitățile unei societăți cooperative intercomunale deținute exclusiv de autorități publice sunt luate de organele statutare ale acestei societăți, compuse din reprezentanți ai autorităților publice afiliate, controlul exercitat asupra acestor decizii de către autoritățile publice respective poate fi considerat ca permițând acestora din urmă să exercite asupra acestei societăți un control analog celui pe care acestea îl exercită asupra propriilor servicii.

3)      În cazul în care o autoritate publică se afiliază la o societate cooperativă intercomunală ai cărei afiliați sunt toți autorități publice, cu scopul de a‑i transfera gestiunea unui serviciu public, controlul pe care autoritățile afiliate la această societate îl exercită asupra acesteia, pentru a fi calificat drept analog celui pe care acestea îl exercită asupra propriilor servicii, poate fi exercitat împreună de aceste autorități, hotărând, dacă este cazul, cu majoritate.

Reclame