Un articol interesant în revista Consulting Review, despre plăţile între asociaţii pentru prestarea unui contract de achiziţie publică de servicii. Articolul pleacă de la următoarea situaţie:

În urmă cu câteva luni, compania RRR SA, persoană juridică română, şi AAA AG – companie germană cu sediul în Germania (având împreună calitatea de Prestator) au încheiat un contract de prestări servicii cu Ministerul … (în calitate de Achizitor). Serviciile care constituie obiectul contractului constau în: studii de prefezabilitate şi fezabilitate, directive arhitecturale şi inginereşti, precum şi verificarea proiectelor tehnice necesare pentru proiectarea, construcţia şi dotarea cu echipamente a unui număr de clădiri în România.
Pentru a duce la îndeplinire obligaţiile asumate în contractul mai sus menţionat, cei doi Prestatori, AAA AG – persoană juridică germană, lider al asocierii – şi RRR SA – persoană juridică română, asociat – au încheiat un “Consortium Agreement” prin care şi-au împărţit responsabilităţile.
Pe măsura derulării contractului, RRR SA facturează către AAA AG serviciile prestate, urmând ca aceasta din urmă să emită factura către Minister.
Astfel, în luna … , RRR SA a emis factura pentru prima fază a Contractului către AAA AG Germania, constând în studii de prefezabilitate. Având în vedere obiectul ser-viciilor, RRR SA a întocmit factura cu TVA – rata 19%.
Compania germană AAA AG a respins factura emisă de RRR SA, susţinând că aceasta trebuie să fie fără TVA.
În această fază compania românească RRR SA ni s-a adresat cu următoarele întrebări:
1. Este corect modul de întocmire a facturii de către persoana juridică română către persoana juridică germană? Mai precis, RRR SA a procedat corect întocmind factura cu TVA? Care este baza legală privind încadrarea din punct de vedere al TVA pentru serviciile facturate – studii de prefezabilitate.
2. Care este modul corect de înregistrare în jurnalul de TVA a facturii emise (pe ce coloane trebuie înregistrată)?
3. Care este modul corect de înregistrare în contabilitate a facturii de prestări servicii către compania germană?

Răspunde Silvian Rădulescu, Managing Director la R&S Intelligent Consulting:

Opinia noastră a fost construită pe baza următoarelor documente:

  • Contract de prestări servicii
  • Consortium Agreement
  • Răspuns de validare cod fiscal al firmei germane AAA AG
  • Factura emisă de AAA AG
  • Certificat fiscal privind înregistratrarea în scopuri de TVA a companiei germane în Germania
  • Factura fiscală emisă de RRR către AAA AG

Potrivit art. 133, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 343/2006, aplicabilă de la data de 01.01.2007, pentru prestările de servicii efectuate în legatură cu bunurile imobile, locul prestării este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile.

La pct. 13 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, modificate şi completate prin H.G. nr. 1861/2006, sunt menţionate nelimitativ serviciile legate de bunuri imobile. Serviciile legate de bunuri imobile cuprind operaţiuni cum ar fi studiile şi activităţile de supervizare, care fac parte în mod obişnuit din ocupaţia arhitecţilor, supervizorilor sau inginerilor şi care au ca obiectiv pregătirea şi coordonarea unei activităţi precum lucrările de construcţii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparaţii, întreţinere, curăţare şi demolare efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum şi orice operaţiune ce se efectuează în legătură cu livrarea de bunuri mobile şi încorporarea acestora într-un bun imobil, astfel încât bunurile mobile devin bunuri imobile prin natura lor.

Conform art. 126, alin. (1) coroborat cu art. 133, alin. (2), lit. a) din Codul fiscal, studiile de prefezabilitate pentru construcţia de clădiri în România efectuate de RRR SA sunt servicii legate de bunuri imobile care sunt operaţiuni impozabile în România, indiferent de ţara în care işi are sediul beneficiarul serviciilor. Prin urmare, RRR SA trebuie să factureze serviciile prestate cu taxa pe valoarea adăugată.

În baza principiului mai sus menţionat, furnizorul de servicii este obligat să întocmească factura cu TVA, aplicând cota de TVA adecvată, ca şi când ar fi furnizat acel serviciu unei persoane juridice române. De asemenea, este obligat să plătească TVA-ul conform legislaţiei în vigoare.

În cazul de faţă factura este corect întocmită.

În jurnalul de vânzări, TVA-ul aferent vânzării de servicii se înscrie în coloana vânzări cu 19% ca în cazul unei vânzări către o persoană juridică română (coloanele 6 şi 7 din Jurnalul de Vânzări).

Beneficiarul (firma Germană) nu trebuie să înregistreze TVA-ul în decontul său de TVA.

Vânzarea este taxabilă în România şi deci neimpozabilă în Germania.

Beneficiarul poate cere recuperarea TVA-ului de la autorităţile fiscale române conform O.M.E.F. nr. 523 din 03.04.2007. Conform art. 147 alin. (1) lit. a din Codul fiscal, persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilită în alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate. Deci trebuie întâi să o plătească Prestatorului şi să facă dovada plăţii.

Cererea, însoţită de documentele necesare, se depune direct la Registratura Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau prin poştă prin scrisoare recomandată.

Documentele justificative, certificatul emis de statul membru în care persoana impozabilă este stabilită, precum şi declaraţiile în limba străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Puteţi accesa articolul la adresa: http://www.consultingreview.ro/articol/noiembrie-2008/prestare-de-servicii-in-asociere.html

Reclame