Textul, în format pdf, poate fi obţinut de aici. Versiunea de text este cea trimisă spre avizare.

Noutăţile apărute de la ultima versiune:

  • reglementarea perioadei de valabilitate a ofertelor:

(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările cu privire la perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii.

(3) Fără a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 98 alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita pe parcursul aplicării procedurii de atribuire prelungirea valabilităţii ofertelor.

  • limitarea duratei tuturor contractelor de produse şi servicii la maxim 4 ani:

Art. 6. – (1) Durata maximă care poate fi stabilită pentru îndeplinirea unui contract de achiziţie publică nu trebuie să depăşească 48 de luni.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia un contract cu o durată mai mare numai în situaţia în care contractul este unul de lucrări şi, conform studiului de fezabilitate, execuţia sau, după caz, proiectarea şi execuţia lucrării necesită din punct de vedere tehnic o perioadă de realizare mai mare de 48 de luni.

  • se prevede răspunderea susţinătorului pentru prejudiciile aduse autorităţii contractante:

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) – (4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

  • s-a clarificat că nu se pot încheia contracte pe sume mai mari decât valoarea estimată decât atunci când:

– în cadrul procedurii de atribuire au fost prezentate mai mult de trei oferte;
– preţul este cu cel mult 5% mai mare decât valoarea estimată prevăzută pentru contractul care urmează să fie atribuit.

  • a fost introdusă o nouă situaţie de neconformitate:

în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, devenind astfel imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.

  • nu mai este detaliat modul de completare a documentelor de calificare.
  • se precizează că în cazul garanţiei de participare, depunerea în numerar sau plata prin ordin de plată sau filă de cec sunt excepţii.
  • se introduce un terme de 10 zile în care autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire:

Art. 93. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, în cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la:

a) art. 205 alin. (1) în cazul în care nu au fost depusă nicio contestaţie cu privire la rezultatul procedurii de atribuire;

b) art.280 alin. (5) în cazul în care a fost depusă contestaţie cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.

  • se instituie obligaţia ajustării preţului contractului în cazul întârzierilor din vina autorităţii contractante:

Ajustarea preţului devine obligatorie în cazul în care durata de aplicare a procedurii de atribuire sau durata de îndeplinire a contractului se prelungesc, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.

Reclame