Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice organizează în 24-26 noiembrie concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice:

Compartimentului Audit:
auditor, clasa I, gradul profesional superior  – 1 post
Direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare – Compartimentul Supraveghere:
consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
Direcţia generală analize şi dezvoltare operaţională – Direcţia analize şi instruire:
consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
– concursul se va desfăşura la sediul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti.
– proba scrisă –  24 noiembrie 2008, ora 10.00 şi interviul   –  26 noiembrie 2008;

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 12 noiembrie 2008.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, B-dul Dinicu Golescu nr.38, et.4, sector 1, Bucureşti  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Condiţii de participare:

 • condiţiile prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, republicată;
 • pentru funcţia de auditor, clasa I, gradul profesional superior – studii superioare de lungă durată, vechime în specialitate 9 ani;
 • pentru funcţia de consilier, clasa I, gradul profesional superior – studii superioare de lungă durată – profil economic sau ştiinţe inginereşti, vechime în specialitate 9 ani;
 • pentru funcţia de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – studii superioare de lungă durată – profil juridic, vechime în specialitate 9 ani;
 • pentru funcţia de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – studii superioare de lungă durată – profil juridic, vechime în specialitate 1 an;
 • limba engleză – nivel mediu;
 • cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);

Bibliografia generală (valabilă pentru toate posturile)

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată prin Legea nr. 111/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr.525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

Bibliografia specifică pentru funcţia publică de auditor superior este următoarea:
– Bibliografia generală – enumerată mai sus
– Legea nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin nr. 38/ 2003 al Ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Bibliografia specifică pentru funcţiile publice de consilier juridic superior şi consilier superior este următoarea:
– Bibliografia generală – enumerată mai sus
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
– Ordin al preşedintelui ANRMAP nr. 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Bibliografia specifică pentru funcţia publică de consilier juridic asistent este următoarea:
– Bibliografia generală – enumerată mai sus;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0749066502 de luni până joi între orele 9-17 şi vineri între orele 9 – 14.

Reclame