Astăzi, 8 octombrie 2008, pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a apărut proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Proiectul de act normativ este deschis comentariilor, în baza legii transparenţei, până la data de 25 octombrie 2008. Comentariile pot fi trimise pe adresa dezbateri@anrmap.ro.

Am notat pe scurt mai jos modificările cele mai importante (dincolo de „curăţarea” de reglementările tranzitorii, de dinainte de finalizarea SEAP):

 • Dispar toate referinţele la Programul anual al achiziţiilor publice;
 • Sunt eliminate prevederile referitoare la desemnarea şi componenţa comisiei de evaluare, iar termenul “comisia de evaluare” este înlocuit cu cel de “autoritatea contractantă”. Atribuţiile de evaluare sunt atribuite personalului compartimentului intern specializat, fără a se limita dreptul autorităţii contractante de a decide, atunci când este necesar, şi participarea la activităţile respective a personalului din alte compartimente.
 • Singura cerinţă pentru iniţierea aplicării procedurii de atribuire este elaborarea documentaţiei de atribuire (nu mai este necesară nici identificarea surselor de finanţare). Totuşi, se precizează că, indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice;
 • Se stabileşte durata maximă a unui contract de achiziţie publică la 48 de luni, reglementându-se şi excepţiile de la aceasta;
 • Se relaxează modalitatea de ajustare a preţului contractului;
 • Se detaliază modul de asumare de către ofertanţi a îndeplinirii cerinţelor de calificare;
 • Se detaliază modul de susţinere a unui ofertant/candidat de către un terţ;
 • Nu mai este permisă utilizarea ca şi factor de evaluare a nici unui criteriu de calificare;
 • Se precizează termenul de trei zile pentru transmiterea tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire a procesului-verbal de deschidere a ofertelor;
 • Se introduce limita superioară de 20% mai mult decât valoarea estimată, peste care nu se poate un atribui nici un contract, chiar dacă există fonduri suplimentare;
 • Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei;
 • Termenul de transmitere a comunicării privind rezultatul procedurii se măreşte de la trei la cinci zile de la data finalizării raportului procedurii de atribuire;
 • Se precizează că serviciile de consultanţă în achiziţii pot însemna asistenţă în:

a) elaborarea documentaţiei de atribuire/de concurs;
b) organizarea procedurii de atribuire;
c) analizarea documentelor depuse candidaţi/ofertanţi şi a ofertelor prezentate.

 • Se precizează că, indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA;
 • Se precizează modalităţile de formulare a textului scrisorii de garanţie bancară pentru garanţia de participare;
 • Se precizează că autoritatea contractantă nu are dreptul de a evita, în mod deliberat şi nejustificat, adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire şi nici de a întârzia, în mod deliberat şi nejustificat, finalizarea unei proceduri cu scopul de a se crea circumstanţe artificiale de anulare a acesteia;
 • Se instituie obligaţia de a se publica un anunţ de anulare a procedurii;
 • Se elimină obligaţia autorităţilor contractante de a trimite la ANRMAP rapoartele anuale privind contractele atribuite în anul anterior.

Ataşat puteţi găsi:
Textul propunerii de act normativ
Comparaţia între propunere şi textul în vigoare al HG nr. 925/2006

Dacă aveţi comentarii la textul propunerii, vă invităm să le puneţi prin comentarii la acest articol, iar noi le vom încorpora într-un document comun pe care îl vom trimite ANRMAP.

Vă mulţumim!

Reclame