Comisia a instituit un cadru pentru încurajarea utilizării parteneriatelor public-privat (PPP) pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare de investiţii în servicii publice, infrastructură şi cercetare în Europa.În cazul în care sunt gestionate în mod corespunzător, în interesul public, actual şi viitor, PPP pot aduce beneficii imense.Până în prezent, utilizarea acestora este încă limitată şi multe state membre au puţină experienţă în derularea lor.În corelaţie cu Planul european de redresare economică, Comisia doreşte să dea un nou impuls PPP pentru a încuraja utilizarea mai frecventă şi mai bună a PPP într­un moment în care sunt necesare soluţii inovatoare de finanţare publică pentru a gestiona dificultăţile reprezentate de bugetele naţionale restrânse.Decizia de a utiliza sau nu PPP va rămâne în întregime la latitudinea autorităţilor naţionale.De asemenea, comunicarea vizează opţiunile de îmbunătăţire a funcţionării iniţiativelor tehnologice comune ale UE, care constituie PPP cofinanţate de UE în domenii esenţiale de cercetare. (mai mult…)

Reclame

Institutul Roman de Training organizeaza o noua sesiune: „Expert achizitii publice”.

Trainingul se adreseaza persoanelor care au atributii in domeniul achizitiilor publice din cadrul autoritatilor contractante.

Calendar de desfasurare:

  1. Modul teoretic si practic: 3-4 decembrie (9:00 – 16:30)
  2. Modul teoretic si practic: 10-11 decembrie (9:00 – 16:30)
  3. Modul de lucru si studiu individual: 12-18 decembrie
  4. Examen final: 19 decembrie (mai mult…)

Ordonanţă de urgenţă nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care a intrat în vigoare la data de 12 martie 2009, au fost introduse numeroase modificări ale cadrului legislativ din România în materia achiziţiilor publice,

ţinând cont de faptul că, după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009, au fost sesizate o serie de neconcordanţe între unele prevederi ale acestei ordonanţe de urgenţă cu Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de natură a atrage declanşarea procedurii de încălcare de către România a dreptului comunitar, conform art. 226 din Tratatul privind Comunităţile Europene, şi de a genera ulterior corecţii financiare pentru contractele finanţate din fonduri comunitare,

ţinând cont de toate aceste precizări, precum şi de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, se impune iniţierea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin care să fie îmbunătăţit, în continuare, cadrul de reglementare a achiziţiilor publice. (mai mult…)

Executivul a adoptat, în şedinţa din 17 iunie 2009 o Ordonanţă de Urgenţă care introduce obligativitatea contractorilor de a vira subcontractorilor sumele cuvenite acestora în conturi deschise de către subcontractori direct la trezoreria statului.

Noile reglementări stabilesc o ordine a efectuării plăţilor. Astfel, operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la trezorerie în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, pentru plata facturilor către subcontractori, proporţional cu gradul de încasare şi aferente facturilor recunoscute la plată. Sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit sau pot fi utilizate pentru efectuarea plăţilor către furnizori sau creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la instituţiile de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii.

Sursa: Guvernul României, Biroul de presă

ANRMAP lansează primul volum al Manualului Operaţional pentru Atribuirea Contractelor de Achiziţie Publică în data de 12 Mai 2009 în prezența premierul EMIL BOC în cadrul unui eveniment care a fost urmat de o conferinţă de presă.

Manualul este structurat pe 8 capitole şi are 332 de pagini și își propune să prezinte o viziune practică asupra sistemului de achiziții publice. Manualul vizează principiile care guvernează contractele de achiziție publică, prezentarea tipurilor de contracte, planificarea achizițiilor, modul prin care se asigură transparența procedurilor, precum și modalitățile de atribuire a contractelor de achiziție publică. Manualul este rezultatul activității complexe de documentare, studiu și dezbatere a specialiștilor A.N.R.M.A.P.. Experiența dobândită în cadrul instituției prin inițierea și elaborarea actelor normative în domeniu, precum și consilierea metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice, a stat la baza redactării acestui manual. De real interes pentru jucătorii de pe piața achizițiilor publice este numărul important de tabele, scheme logice, reprezentări grafice, exemple concrete privind aplicarea sau interpretarea anumitor prevederi legale precum si de studii de caz. Acestea au ca rol principal facilitarea parcurgerii si înțelegerii informațiilor prezentate in manualul operațional. (mai mult…)

ANRMAP a demarat, în urma sesizărilor primite din partea IGPR, procedurile de supraveghere privind amplasarea de radare fixe de către primăriile din țară.

O echipă de control a ANRMAP a început în această săptămână șirul de controale la primăriile pe raza cărora s-au amplasat radare fixe. Procedura va acoperi întreg teritoriul țării și va fi efectuată de mai multe echipe de control, în mai multe etape. (mai mult…)

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele Guvernului României, va derula procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare pentru nstituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administraţia centrală şi ai căror conducători sunt ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari, precum şi toate instituţiile publice aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. (mai mult…)